Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Augustssons Beslagsindustri AB´s alla produkter, tjänster och åtagande skall uppfylla de krav som avtalats med respektive kund.
Vår totala kvalitet skall hållas på en sådan nivå att den för våra kunder utgör en betydande anledning till samarbete, både på kort och lång sikt.
Den totala kvalitetsnivån skall vara ett personligt åtagande för var och en inom företaget, vilket innebär att samtliga ska i rätt tid producera, leverera felfria produkter, tjänster och åtagande till nästkommande led i processkedjan.
Vi skall upprätthålla och ständigt förbättra vårt kvalitetsmedvetande och vårt kvalitetsledningssystem.
Ledningssystemet följer standarden enligt ISO 9001:2015 

Miljöpolicy


Augustssons Beslagsindustri AB är ett företag i metallindustrin och jobbar aktivt med de frågor som berör företagets miljöpåverkan. De mest betydande aspekterna är förknippade med hantering av skäroljor samt energianvändning.

Vi skall arbeta aktivt med att förebygga negativ miljöpåverkan på den inre och yttre miljön inom ramen vad som är tekniskt och ekonomiskt försvarbart.

Vi ska arbeta med ständig förbättringar utifrån vår miljöpåverkan enligt gällande miljömål, som är baserade på våra betydande aspekter.

Vi skall som minimikrav alltid uppfylla de lagar och övriga krav som styr verksamheten.

Samtliga anställda ska vara väl insatta i vårt miljöarbete och vilka mål vi arbetar med, så att vi tillsammans kan arbeta för att uppfylla dessa. Policyn är tillgänglig för allmänheten och lämnas ut på begäran